Ansökan om stöd

Målgrupp

Enligt Stiftelsens stadgar skall medel användas ”att med insamlade medel ge ekonomiska bidrag till behövande mindre företag, föreningar och organisationer med likviditetsproblem i samband med nationella krissituationer. Stiftelsen skall därutöver kunna lämna bidrag till privata vårdgivare och samhällsnyttiga verksamheter som stöd för deras respektive verksamhet.”

Medlen skall användas till två olika målgrupper:

Mindre företag, föreningar och organisationer med likviditetsproblem i samband med nationella krissituationer.

Privata vårdgivare och samhällsnyttiga verksamheter, i synnerhet åldringar

Bidrag/projektstöd som stiftelsen kan bevilja

Inledningsvis arbetar vi enligt principen att ge stöd som hjälper ett företag att överleva ett par månader till. Det kan vara frågan om löneutbetalningar, hyror, företagskritiska leverantörsfakturor eller dylikt.

Bidrag till samhällsnyttiga grupper i synnerhet åldringar, såsom, sociala aktiviteter, sjukvård, förbättrad kost eller liknande till förmån för målgruppen

Stiftelsen stödjer ej projekt eller verksamheter som finansieras av stat, kommun eller landsting eller redan genomförda aktiviteter.

Observera även att stöd till enskilda personer endast ges inom ramen för ansökningar från föreningar om bidrag till förmån för målgruppen.

Belopp som kan beviljas

För att snabbt och rättvist kunna fatta ett tilldelningsbeslut måste vi be dig ange en hel del uppgifter, samt att kortfattat men tydligt beskriva dina behov. Högsta bidrag som kan sökas är 50 000 kr. Ansök inte om mer pengar än du verkligen behöver!

Beslut

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till samtliga sökande så snart justerat protokoll föreligger. Avslag meddelas i regel ej.

Ansökan

För ansökan om bidrag hänvisas till ansökningsformuläret nedan. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter för att vår granskningsprocess skall kunna genomföras snabbt och rättvist. Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas. Kvalificerade företag erhåller stöd i mån av tillgång på medel som donerats till Krisfonden. Motivering till eventuellt avslag meddelas inte. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt.  Vår GDPR-policy finner du här.

ansokan

Ansökan om stöd

ansokan