Stadgar för
Insamlingsstiftelsen för Krisfonden

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen för Krisfonden.

§ 2 Ändamål

Syftet med Insamlingsstiftelsen för Krisfonden är att med insamlade medel ge ekonomiska bidrag till behövande mindre företag, föreningar och organisationer med likviditetsproblem i samband med nationella krissituationer.

Stiftelsen skall därutöver kunna lämna bidrag till privata vårdgivare och samhällsnyttiga verksamheter som stöd för deras respektive verksamhet.
Bidrag skall erläggas i form av anslag efter ansökan från den eller de behövande.

§ 3 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Därutöver kan högst två suppleanter utses. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter och/eller suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas i förekommande fall av styrelsen. Vid ledamots och/eller suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen. Vid beslutstillfället skall samtliga ledamöter delta och beslutet skall vara enhälligt.

Styrelsen skall ha en ordförande som väljs av styrelsen.

Styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Styrelsen företräder stiftelsen och stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller två i förening av styrelseledamöterna. Styrelsen kan bemyndiga annan att företräda stiftelsen och teckna dess firma.

Det skall föras protokoll över styrelsens beslut. Protokollet skall undertecknas av den som har varit protokollförare och skall justeras av ordföranden. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen skall vid förvaltningen av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.

Styrelsen skall hålla sammanträde en gång per år. Ordföranden kallar till sammanträdet skriftligen eller muntligen. Extra sammanträden kan hållas när detta behövs.

§ 4 Stiftelsens kapital

Stiftelsens medel inflyter genom gåvor, testamentariska förordnanden, offentliga bidrag samt andra medel som tillåts enligt lag.

De medel som inflyter, efter upprop genom lansering av webbplats, skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag till mindre företag, föreningar eller andra organisationer, samt privata vårdgivare eller andra samhällsnyttiga verksamheter, eller andra som stiftelsen avser att främja.

§ 5 Räkenskapsår

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 6 Revisor

Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning.

Revisorn utses årligen av styrelsen.

§ 7 Tillsyn

Stiftelsen skall registreras och stå under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm enligt bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).

§ 8 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast av en fulltalig och enhällig styrelse, dock under förutsättning av att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden. Sådana beslut skall anmälas till Kammarkollegiet enligt bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).

§ 9 Stiftelsens upplösning

Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna i urkunden angivet ändamål. Ansökan om upplösning skall föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

____________________________